REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Modo4u.pl

I. Wstęp

1.  Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego Modo4u.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży mebli, a także akcesoriów i dekoracji.

2.  Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Modo4u.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

3.  Zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Klienta.

4.  Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika REGULAMIN na stronie internetowej sklepu https://modo4u.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać na trwałym nośniku czy też w pamięci komputera.

5.  Sprzedającym jest STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk, z siedzibą w Modlikowicach 3a, 59-516 Zagrodno.

6.  STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk jest wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zagrodno pod numerem 645.

7.  STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk jest płatnikiem podatku VAT.

NIP: PL 6941472697

REGON: 020555640.

Konta bankowe

SANTANDER: 42 1090 2095 0000 0001 0793 0015

lub

PKO BANK POLSKI: 59 1020 3017 0000 2402 0339 9169

Adres e-mail: sklep@modo4u.pl

Strona internetowa: https://modo4u.pl

Numer telefonu: 76 878 02 39

8.  Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

9.  Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Dane osobowe i polityka prywatności

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Modo4u.pl jest STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk z siedzibą w Modlikowicach 3a, 59-516 Zagrodno.

2.  Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego,

w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:

◦   komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

◦   dostęp do poczty elektronicznej;

◦   przeglądarka internetowa co najmniej: Mozilla Firefox w wersji 30; Internet Explorer 9.0; Google Chrome: 34; Safari mac: 8.0; Safari Win: 5.1.7;

◦   zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768;

◦   włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługa Javascript.

2.  Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi:

◦   formularz kontaktowy

◦   założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym Modo4u.pl

◦   Newsletter

◦   umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym Modo4u.pl przy pomocy formularza zamówienia

3.  Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego jest bezpłatne.

4.  Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedającego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://modo4u.pl w zakładce KONTAKT. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

5.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu konta w sklepie internetowym Modo4u.pl:

◦   Dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego modyfikację danych wskazanych podczas rejestracji.

◦   Klient może także w ten sposób śledzić stan realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

◦   Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

◦   W każdej chwili można zgłosić żądanie usunięcia konta w sklepie internetowym Modo4u.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@modo4u.pl lub pisemnie na adres: STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk, Modlikowice 3a, 59-516 Zagrodno.

6.  Usługa Newsletter:

◦   może z niej skorzystać każdy odwiedzający sklep internetowy Modo4u.pl, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej www.modo4u.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Sprzedającego.

◦   Można dodatkowo podczas zakładania konta w sklepie internetowym Modo4u.pl zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

◦   Usługa Newsletter polega na otrzymywaniu przez użytkownika, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie, aktualnych promocjach oraz innych informacjach o produktach oferowanych przez Sprzedającego.

◦   W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przez odznaczenie odpowiedniego pola w koncie Klienta w zakładce MOJE DANE OSOBISTE.

7.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Modo4u.pl przy pomocy formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia zamówienia.

8.  Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego drogą elektroniczną można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: reklamacje@modo4u.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 768 780 239 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

9.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładnego opisu i powodu reklamacji.

10.               Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

IV. Zamówienia

1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podawane na stronach internetowych Sprzedającego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.  Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.  Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są każdorazowo wskazane na początku składania zamówienia towaru. Koszty wysyłki są uzależnione od wagi, rozmiaru lub ilości zamawianych towarów.

4.  Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sprzedającego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen towarów na stronie internetowej Sprzedającego, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

5.  Sklep internetowy Modo4u umożliwia złożenie zamówienia na trzy różne sposoby:

◦   online - za pośrednictwem sklepu internetowego, pod adresem: www.modo4u.pl;

◦   pocztą elektroniczną, pod adresem: sklep@modo4u.pl;

◦   telefonicznie, pod numerem telefonu: 768 780 239 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

6.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy:

◦   Wejść na stronę internetową https://modo4u.pl, zarejestrować się korzystając z zakładki ZAREJESTRUJ SIĘ i wypełnić formularz rejestracyjny.

◦   Warunkiem rejestracji jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

◦   Dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

◦   W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE lub POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ Z PAYU Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

◦   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego Modo4u.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

•  identyfikatora zamówienia,

•  przedmiotu zamówienia,

•  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

•  wybranej metody płatności i adresu rozliczenia,

•  wybranego sposobu dostawy,

•  czasu dostawy i adresu dostawy.

◦   W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE lub POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ Z PAYU .

◦   Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zobowiązuje Klienta do odbioru towaru i zapłaty.

◦   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz niezbędne informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu.

◦   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

V. Termin realizacji

1.  W trosce o zadowolenie klientów Sprzedający dba, aby większość towarów znajdujących się w ofercie była dostępna natychmiast. Sprzedający prowadzi własny magazyn z najczęściej kupowanymi artykułami.

2.  Towary dostępne w magazynie Sprzedający wysyła jeszcze tego samego dnia w przypadku, gdy potwierdzenie zamówienia nastąpiło do godziny 12:00.

3.  W przypadku towarów, których Sprzedający nie posiada w magazynie, ich dostępność zależy od czasu, jaki potrzebują dostawcy Sprzedającego na ich dostarczenie (zasadniczo do 10 dni roboczych). Przy każdym z oferowanych towarów podane są szczegóły dotyczące jego dostępności.

4.  W przypadku towarów NA ZAMÓWIENIE, gdy sprowadzenie i dostarczenie ich do Klienta wymaga więcej czasu niż 30 dni, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VI. Dostawa

1.  Sprzedający odpowiada za sprawne dostarczenie towaru do Klienta. Klient nie ma zatem możliwości wyboru firmy kurierskiej.

2.  POCZTEX - kurier POCZTY POLSKIEJ S.A. - dostarczy zamówione produkty pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, w terminie określonym statusem produktu.

3.  Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

4.  Klient zostaje poinformowany o zmianie statusu zamówienia przez Sprzedającego pocztą elektroniczną.

5.  Jeśli została wybrana forma płatności inna niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6.  W przypadku wyboru systemu PayU, wysyłka nastąpi od razu po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem.

7.  Zaleca się, aby Klient, będący konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier), a w przypadku ewentualnych uszkodzeń, spisał odpowiedni protokół dostępny u przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient będący konsumentem skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym telefonicznie: 76 878 02 39 lub mailowo: sklep@modo4u.pl.

8.  Klient może także odebrać towar osobiście w magazynie Sprzedającego w Modlikowicach 3a, 59-516 Zagrodno od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Sprzedający nie posiada jednakże ekspozycji oferowanych towarów.

Uwaga!!! Kurier nie wnosi towaru do domu lub mieszkania.

VII. Formy płatności

1.  Sprzedający udostępnia następujące formy płatności:

◦   Płatność za pobraniem – Klient płaci gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Gotówkę należy przygotować przed przyjazdem kuriera. Za możliwość płacenia przy odbiorze pobierana dodatkowa opłata, widoczna każdorazowo przy wyborze metody płatności.

◦   Przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedającego:

SANTANDER: 42 1090 2095 0000 0001 0793 0015

lub

PKO BANK POLSKA: 59 1020 3017 0000 2402 0339 9169

◦   System PayU - bezpieczeństwo i szybkość transakcji zapewnia firma PayU S.A. W tym przypadku Klient ma do dyspozycji następujące opcje:

•  kartę płatniczą - VISA, MasterCard

•  szybkie przelewy większości polskich banków (Klient wybiera ten bank, w którym ma swoje konto) - szczegółowy wybór sposobu zapłaty pojawi się dopiero po zatwierdzeniu zamówienia. Po zatwierdzeniu sposobu płatności Klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku. Od tego momentu Klient korzysta z zabezpieczeń, które oferuje jego bank. Klient zostanie poproszony o zalogowanie się i potwierdzenie zapłaty. Cała płatność zostanie automatycznie przygotowana, więc Klient nie będzie musiał wypełniać żadnych dodatkowych formularzy.

2.  Z formami płatności Klient może się zapoznać także za pomocą odnośnika WYSYŁKA I PŁATNOŚCI zamieszczonego na stronie internetowej sklepu https://modo4u.pl. Dodatkowo proponowane formy płatności zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

VIII. Reklamacje – rękojmia

1.  Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi towaru bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

2.  W przypadku umowy zawieranej z Klientem będącym jednocześnie konsumentem, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

3.  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:

◦   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

◦   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

◦   nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

◦   została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4.  Reklamacje Klient może złożyć pisemnie lub mailowo na adres reklamacje@modo4u.pl. Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.

5.  W przypadku stwierdzenia wady, towar należy z powrotem starannie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie. Klient może wypełnić udostępniony przez Sprzedającego formularz reklamacji lub złożyć inne oświadczenie w formie pisemnej. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Klienta.

Pobierz formularz reklamacji (PDF)

6.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

◦   informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

◦   żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

◦   danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Niniejsze wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta przez 2 lata od daty wydania towaru Klientowi.

8.  Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od stwierdzenia wady nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia pocztą lub pocztą elektroniczną do Sprzedającego przed jego upływem.

9.  Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni, uważa się że uznał ją za uzasadnioną.

10. W przypadku, gdy towar ma wadę, Klient może:

◦   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający w niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nieodpłatnie towar naprawi albo wymieni na nowy.

•  Ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy towar był już naprawiany lub wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru lub jego naprawy.

•  W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

•  Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy towaru żądać wymiany towaru na nowy albo zamiast wymiany towaru, żądać jego naprawy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad oraz rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

◦   żądać wymiany towaru na nowy albo jego naprawy.

◦   Sprzedający jest zobowiązany wymienić towar na nowy albo go naprawić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niegodności dla Klienta.

◦   Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sprzedający.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Klienta.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Gwarancja

1.  Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2.  W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu Modo4u.pl.

3.  W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z procedury gwarancyjnej, jest proszony o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej (zasady gwarancji).

X. Odstąpienie od umowy

1.  Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów.

2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres.

3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. wysyłając pismo pocztą na adres: STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk, Modlikowice 3a, 59-516 Zagrodno lub korzystając z poczty elektronicznej na adres: sklep@modo4u.pl

4.  Jeżeli Klient prześle przedmiotowe oświadczenie pocztą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy także za pomocą poczty elektronicznej.

5.  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do wiadomości e-mail zatytułowanej PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA zawierającej niezbędne informacje o prawie odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Niniejszy formularz Klient może także pobrać także ze strony internetowej Sprzedającego.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy (PDF)

Pobierz Informację o prawie odstąpienia od umowy (PDF)

6.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie jednak żadnych opłat w związku z dokonaniem zwrotu płatności.

8.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.  Zwracany towar Klient jest zobowiązany bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT", a następnie odesłać na ww. adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.               Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.               Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.               Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku umów:

◦   w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

◦   w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

3.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Sprzedającego.

4.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

◦   Konsument może się zwrócić do polubownego sądu konsumenckiego,o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

◦   Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

◦   Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

◦   Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym - platforma ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.  Zmiana Regulaminu:

◦   Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

◦   Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

◦   Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

◦   W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

◦   Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających z niniejszego sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

6.  Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego Modo4u.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

◦   podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym Sprzedającego dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

◦   dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego Sprzedającego;

◦   dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

7.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów!

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący do dnia 05 marca 2017 r. zobacz

Regulamin obowiązujący do dnia 24 maja 2018 r. zobacz

Dodane do porównania