REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Modo4u.pl

I. Wstęp

1.  Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego Modo4u.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży mebli, a także akcesoriów i dekoracji.

2.  Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Modo4u.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

3.  Zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Klienta.

4.  Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika REGULAMIN na stronie internetowej sklepu http://modo4u.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub zapisać na trwałym nośniku czy też w pamięci komputera.

5.  Sprzedającym jest STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk, z siedzibą w Modlikowicach 3a, 59-516 Zagrodno.

6.  STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk jest wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zagrodno pod numerem 645.

7.  STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk jest płatnikiem podatku VAT.
NIP: PL 6941472697
REGON: 020555640.
Konta bankowe
SANTANDER 42 1090 2095 0000 0001 0793 0015
lub
PKO 59 1020 3017 0000 2402 0339 9169
Adres e-mail: sklep@modo4u.pl
Strona internetowa: http://modo4u.pl
Numer telefonu: 76 878 02 39

8.  Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

9.  Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Dane osobowe i polityka prywatności

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Modo4u.pl jest STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk z siedzibą w Modlikowicach 3a, 59-516 Zagrodno.

2.  Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego,
w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności

 

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:

◦   komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

◦   dostęp do poczty elektronicznej;

◦   przeglądarka internetowa co najmniej: Mozilla Firefox w wersji 30; Internet Explorer 9.0; Google Chrome: 34; Safari mac: 8.0; Safari Win: 5.1.7;

◦   zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768;

◦   włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługa Javascript.

2.  Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi:

◦   formularz kontaktowy

◦   założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym Modo4u.pl

◦   Newsletter

◦   umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym Modo4u.pl przy pomocy formularza zamówienia

3.  Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego jest bezpłatne.

4.  Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedającego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://modo4u.pl w zakładce KONTAKT. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

5.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu konta w sklepie internetowym Modo4u.pl:

◦   Dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego modyfikację danych wskazanych podczas rejestracji.

◦   Klient może także w ten sposób śledzić stan realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

◦   Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

◦   W każdej chwili można zgłosić żądanie usunięcia konta w sklepie internetowym Modo4u.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@modo4u.pl lub pisemnie na adres: STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk, Modlikowice 3a, 59-516 Zagrodno.

6.  Usługa Newsletter:

◦   może z niej skorzystać każdy odwiedzający sklep internetowy Modo4u.pl, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej www.modo4u.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Sprzedającego.

◦   Można dodatkowo podczas zakładania konta w sklepie internetowym Modo4u.pl zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

◦   Usługa Newsletter polega na otrzymywaniu przez użytkownika, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie, aktualnych promocjach oraz innych informacjach o produktach oferowanych przez Sprzedającego.

◦   W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przez odznaczenie odpowiedniego pola w koncie Klienta w zakładce MOJE DANE OSOBISTE.

7.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Modo4u.pl przy pomocy formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia zamówienia.

8.  Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego drogą elektroniczną można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: reklamacje@modo4u.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 768 780 239 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

9.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładnego opisu i powodu reklamacji.

10.               Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

11.               Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

12.               Postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy, zawarte 11 powyżej nie znajdują zastosowania wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IV. Zamówienia

1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podawane na stronach internetowych Sprzedającego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.  Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.  Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są każdorazowo wskazane na początku składania zamówienia towaru. Koszty wysyłki są uzależnione od wagi, rozmiaru lub ilości zamawianych towarów.

4.  Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sprzedającego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen towarów na stronie internetowej Sprzedającego, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

5.  Sklep internetowy Modo4u umożliwia złożenie zamówienia na trzy różne sposoby:

◦   online - za pośrednictwem sklepu internetowego, pod adresem: www.modo4u.pl;

◦   pocztą elektroniczną, pod adresem: sklep@modo4u.pl;

◦   telefonicznie, pod numerem telefonu: 768 780 239 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

6.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy:

◦   Wejść na stronę internetową http://modo4u.pl, zarejestrować się korzystając z zakładki ZAREJESTRUJ SIĘ i wypełnić formularz rejestracyjny.

◦   Warunkiem rejestracji jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

◦   Dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

◦   W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE lub POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ Z PAYU Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

◦   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego Modo4u.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

•   identyfikatora zamówienia,

•   przedmiotu zamówienia,

•   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

•   wybranej metody płatności i adresu rozliczenia,

•   wybranego sposobu dostawy,

•   czasu dostawy i adresu dostawy.

◦   W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE lub POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ Z PAYU .

◦   Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zobowiązuje Klienta do odbioru towaru i zapłaty.

◦   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz niezbędne informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu.

◦   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

V. Termin realizacji

1.  W trosce o zadowolenie klientów Sprzedający dba, aby większość towarów znajdujących się w ofercie była dostępna natychmiast. Sprzedający prowadzi własny magazyn z najczęściej kupowanymi artykułami.

2.  Towary dostępne w magazynie Sprzedający wysyła jeszcze tego samego dnia w przypadku, gdy potwierdzenie zamówienia nastąpiło do godziny 12:00.

3.  W przypadku towarów, których Sprzedający nie posiada w magazynie, ich dostępność zależy od czasu, jaki potrzebują dostawcy Sprzedającego na ich dostarczenie (zasadniczo do 10 dni roboczych). Przy każdym z oferowanych towarów podane są szczegóły dotyczące jego dostępności.

4.  W przypadku towarów NA ZAMÓWIENIE, gdy sprowadzenie i dostarczenie ich do Klienta wymaga więcej czasu niż 30 dni, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VI. Dostawa

1.  Sprzedający odpowiada za sprawne dostarczenie towaru do Klienta. Klient nie ma zatem możliwości wyboru firmy kurierskiej.

2.  POCZTEX - kurier POCZTY POLSKIEJ S.A. - dostarczy zamówione produkty pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, w terminie określonym statusem produktu.

3.  Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

4.  Klient zostaje poinformowany o zmianie statusu zamówienia przez Sprzedającego pocztą elektroniczną.

5.  Jeśli została wybrana forma płatności inna niż opłata za pobraniem, towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6.  W przypadku wyboru systemu PayU, wysyłka nastąpi od razu po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem.

7.  Zaleca się, aby Klient, będący konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier), a w przypadku ewentualnych uszkodzeń, spisał odpowiedni protokół dostępny u przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient będący konsumentem skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym telefonicznie: 76 878 02 39 lub mailowo: sklep@modo4u.pl.

8.  Klient może także odebrać towar osobiście w magazynie Sprzedającego w Modlikowicach 3a, 59-516 Zagrodno od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Sprzedający nie posiada jednakże ekspozycji oferowanych towarów.

Uwaga!!! Kurier nie wnosi towaru do domu lub mieszkania.

VII. Formy płatności

1.  Sprzedający udostępnia następujące formy płatności:

◦   Płatność za pobraniem – Klient płaci gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Gotówkę należy przygotować przed przyjazdem kuriera. Za możliwość płacenia przy odbiorze pobierana dodatkowa opłata, widoczna każdorazowo przy wyborze metody płatności.

◦   Przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedającego:
SANTANDER 42 1090 2095 0000 0001 0793 0015
lub
PKO 59 1020 3017 0000 2402 0339 9169

◦   System PayU - bezpieczeństwo i szybkość transakcji zapewnia firma PayU S.A. W tym przypadku Klient ma do dyspozycji następujące opcje:

•   kartę płatniczą - VISA, MasterCard

•   szybkie przelewy większości polskich banków (Klient wybiera ten bank, w którym ma swoje konto) - szczegółowy wybór sposobu zapłaty pojawi się dopiero po zatwierdzeniu zamówienia. Po zatwierdzeniu sposobu płatności Klient zostanie przekierowany na stronę swojego banku. Od tego momentu Klient korzysta z zabezpieczeń, które oferuje jego bank. Klient zostanie poproszony o zalogowanie się i potwierdzenie zapłaty. Cała płatność zostanie automatycznie przygotowana, więc Klient nie będzie musiał wypełniać żadnych dodatkowych formularzy.

2.  Z formami płatności Klient może się zapoznać także za pomocą odnośnika WYSYŁKA I PŁATNOŚCI zamieszczonego na stronie internetowej sklepu http://modo4u.pl. Dodatkowo proponowane formy płatności zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

VIII. Reklamacje

A.   Rękojmia dla Klientów - przedsiębiorców

    Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta - przedsiębiorcy, jeżeli towar ma wadę.
    Jeżeli towar ma wadę przedsiębiorca może:

    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
    żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów albo gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.

    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
    Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

B.   Niezgodność Towaru z umową dla Klienta - konsumenta

    Postanowienia niniejsze nie mają zastosowania do przedsiębiorców, a wszelkie odniesienia skierowane poniżej do konsumenta dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
    Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

o   opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

o   przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient zawiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.

3.    Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

o   nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

o   występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;

o   być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;

o   być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, który Sprzedający udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, chyba że Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży określonych w powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

o   zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;

o   niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

5.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

7.    Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8.    Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty przesyłki, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

9.    Klient udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Klienta towar na swój koszt.

10. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

11. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

o   Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

o   Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

o   brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

o   brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego dokonania wymiany lub naprawy towaru;

o   z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

16. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

C.   Procedura zgłaszania oraz rozpatrywania Reklamacji

1.    Reklamacje Klient może złożyć pisemnie lub mailowo na adres reklamacje@modo4u.pl. Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.

2.    Towar powinien być z powrotem starannie zapakowany wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Klient otrzymał przy zakupie. Klient może wypełnić udostępniony przez Sprzedającego formularz reklamacji lub złożyć inne oświadczenie w formie pisemnej. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Klienta.

Pobierz formularz reklamacji (PDF)

3.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

o   informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

o   żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

o   danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Niniejsze wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5.    Klient powinien zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową przed upływem 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Klient straci prawo domagania się naprawy, wymiany, obniżenia ceny towaru bądź odstąpienia od umowy, jeżeli zawiadomi Sprzedawcę po upływie tego terminu.

6.    Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli konsument zauważy tą niezgodność przed upływem 2 lat od wydania mu towaru (termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru).

 

IX. Gwarancja

1.  Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2.  W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu Modo4u.pl.

3.  W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z procedury gwarancyjnej, jest proszony o postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej (zasady gwarancji).

X. Odstąpienie od umowy

1.  Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów.

2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres.

3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. wysyłając pismo pocztą na adres: STAKOCHEM Adrianna Kowalczyk, Modlikowice 3a, 59-516 Zagrodno lub korzystając z poczty elektronicznej na adres: sklep@modo4u.pl

4.  Jeżeli Klient prześle przedmiotowe oświadczenie pocztą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy także za pomocą poczty elektronicznej.

5.  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do wiadomości e-mail zatytułowanej PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA zawierającej niezbędne informacje o prawie odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Niniejszy formularz Klient może także pobrać także ze strony internetowej Sprzedającego.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy (PDF)


Pobierz Informację o prawie odstąpienia od umowy (PDF)

6.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie jednak żadnych opłat w związku z dokonaniem zwrotu płatności.

8.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.  Zwracany towar Klient jest zobowiązany bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT", a następnie odesłać na ww. adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.               Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.               Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12.               Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi m.in. w przypadku umów:

◦   w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

◦   w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13.               Postanowienia dotyczące konsumenta, zawarte w tym rozdziale stosuje się również dla umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

XI. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

3.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Sprzedającego.

4.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

◦   Konsument może się zwrócić do polubownego sądu konsumenckiego,o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

◦   Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

◦   Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

◦   Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym - platforma ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.  Zmiana Regulaminu:

◦   Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

◦   Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

◦   Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

◦   W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

◦   Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających z niniejszego sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

6.  Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego Modo4u.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

◦   podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym Sprzedającego dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

◦   dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego Sprzedającego;

◦   dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

7.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 marca 2023 r.

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów!


Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący do dnia 05 marca 2017 r. zobacz

Regulamin obowiązujący do dnia 24 maja 2018 r. zobacz

Regulamin obowiązujący do dnia 12 marca 2023 r. zobacz

Dodane do porównania